5 مهر, 1389

پروژه صندوق نوبت دهی بانک ها با میکرو PIC به زبان بیسیک

در این پروژه از 4 میکرو PIC و 4 پک سون سگمنت تشکیل شده است . که در آن 3 پک سون سگمنت 4 تایی است […]