17 آبان, 1390

تابع تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی به زبان PHP

فانکش زیر ابتدا متغییر ورودی را دریافت کرده سپس بجای تمامی اعداد انگلیسی کاراکتر فارسی را آن را جایگزین خواهد کرد. // ###### Farsi digit ###### […]