13 مرداد, 1389

شمارنده 4 رقمی با سون سگمنت و قابلیت کنترل زبان C و AVR

این شمارنده چهار رقمی به زبان سی برای میکرو کنترولر AVR نوشته شده و بعد از اجرا کردن آن میکرو از صفر تا 9999 شروع به […]