13 مرداد, 1389

شمارنده 4 رقمی با سون سگمنت و قابلیت کنترل زبان C و AVR

این شمارنده چهار رقمی به زبان سی برای میکرو کنترولر AVR نوشته شده و بعد از اجرا کردن آن میکرو از صفر تا 9999 شروع به […]
13 مرداد, 1389

شمارنده دو رقمی با سون سگمنت زبان C و AVR

این شمارنده دو رقمی به زبان سی برای میکرو کنترولر AVR نوشته شده و بعد از اجرا کردن آن میکرو از صفر تا 99 شروع به […]
13 مرداد, 1389

شمارنده تک رقمی با سون سگمنت زبان C و AVR

این شمارنده تک رقمی به زبان سی برای میکرو کنترولر AVR نوشته شده و بعد از اجرا کردن آن میکرو از صفر تا نه شروع به شمارش می […]
6 خرداد, 1389

شمارنده 4 رقمي به زبان اسمبلی با 8051

به نام خدا عملکرد این برنامه به این صورت می باشد که ابتدا میکرو عدد 1300 را روی چهار عدد سون سگمنت (7seg) نمایش می دهد […]
6 خرداد, 1389

شمارنده سه رقمی همراه با بوق

به نام خدا عملکرد این برنامه به این صورت می باشد که کلید وصل شده به مدار، با هر بار فشار دادن یک عدد به شمارنده […]