21 بهمن, 1388

مروری بر فلش ديسک

برخى از حافظه هاىجانبى داراى اين ويژگى مهم است كه مى توان آنان را براحتى جابجا كرد و از داده هاىذخيره شده روى آنان در مكانهاى […]