ريز پردازنده 8088-8086

21 بهمن, 1388

ريز پردازنده 8088-8086

گذرگاه داده اگرچه 8088 و 8086 دو تراشه 40 پايه هستند ولي اختلاف هايي در گذرگاه هاي آدرس و داده آنها وجود دارد.هر دو پردازنده در […]