5 آذر, 1390

ساختن لینک برای آدرس ایمیل در صفحات HTML

برای ایجاد یک لینک که بیننده با آن بتواند به شما ایمیل بفرستد باید ز تگ استاندارد لینک استفاده کنیم. اما تفاوت این لینک با لینک […]