7 آذر, 1390

اصول نوشتن لیستهای کشویی برای استفاده در فرمهای HTML

لیستهای کشویی (Select) برای ساختن لیستهای کشویی که به کاربران اجازه می دهد یک یا چند گزینه موجود در لیستی را در یک فرم انتخاب کند […]