15 آذر, 1390

رویدادهای مربوط به پنجره مرورگر و فرمها در HTML

کی از امکاناتی که در HTML 4.0 به وجود آمد استفاده از event در عناصر HTML صفحه بود. یک نمونه از این رویدادها (event) اجرا شدن […]