5 آذر, 1390

کادر متنی با بیش از یک سطر (Text Area)

کادر های متنی با بیش از یک سطر (Text Area) از یک Text Area کاربران می توانند برای وارد کردن تعداد نامحدودی کاراکتر در بیش از […]