بازوی رباتی که رفتارهای انسانی را برای حمله متقابل تقلید میکند