آزمایشگاه ایمن تحلیل خود از بدافزار فلیم را منتشر کرد