پروژه کنتور برق با AVR و ارسال اطلاعات توسط سیم کارت