پروژه اندازه گیری جریان و ارسال بیسیم با بورد یک کیلومتر nRF24l01