پروژه اندازه گیری ضربان قلب با السیدی گرافیکی و ارسال SMS