چشمك زن شماره 2 به زبان C (برنامه نویسی به زبان سی)