ساختن کادرهای ورودی متن برای استفاده در فرمهای HTML