تحلیل عملکرد سنسورهای پیزو الکتریک در اندازه گیری نیرو