طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائم