نوشتن برنامه ساده کنترل یک موتور الکتریکی و شبیه سازی آن با simatic manager PLC S7