معرفی نرم افزار MICAA براي بررسي وضعيت سيم پيچها در موتورها و ژنراتورها