بررسی علل آسیب دیدن ترانس های توزیع و روش های پیشگیری