21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های آمپلی فایر

Visits: 76مجموعه ای شامل 6 پروژه جالب و ساده در ارتباط با آمپلی فایر به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های تست و اندازه گیری

Visits: 32مجموعه ای شامل 21 پروژه جالب و ساده در ارتباط با تست و اندازه گیری به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های تلفن

Visits: 52مجموعه ای شامل 17 پروژه جالب و ساده در ارتباط با تلفن به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های امنیتی و سنسور

Visits: 45مجموعه ای شامل 29 پروژه جالب و ساده در ارتباط با امنیت و سنسور به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های علوم مرتبط با الکترونیک

Visits: 34مجموعه ای شامل 19 پروژه جالب و ساده در ارتباط با علوم مرتبط با الکترونیک به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های رباتیک

Visits: 44مجموعه ای شامل 37 پروژه جالب و ساده در ارتباط با رباتیک به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های مدارات رادیویی

Visits: 57مجموعه ای شامل 28 پروژه جالب و ساده در ارتباط با مدارات رادیویی به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های کنترل از راه دور

Visits: 56مجموعه ای شامل 10 پروژه جالب و ساده در ارتباط با کنترل از راه دور به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های منابع تغذیه

Visits: 59مجموعه ای شامل 36 پروژه جالب و ساده در ارتباط با منابع تغذیه به زبان انگلیسی