21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های آمپلی فایر

بازدیدها: 69مجموعه ای شامل 6 پروژه جالب و ساده در ارتباط با آمپلی فایر به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های تست و اندازه گیری

بازدیدها: 26مجموعه ای شامل 21 پروژه جالب و ساده در ارتباط با تست و اندازه گیری به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های تلفن

بازدیدها: 43مجموعه ای شامل 17 پروژه جالب و ساده در ارتباط با تلفن به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های امنیتی و سنسور

بازدیدها: 39مجموعه ای شامل 29 پروژه جالب و ساده در ارتباط با امنیت و سنسور به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های علوم مرتبط با الکترونیک

بازدیدها: 26مجموعه ای شامل 19 پروژه جالب و ساده در ارتباط با علوم مرتبط با الکترونیک به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های رباتیک

بازدیدها: 38مجموعه ای شامل 37 پروژه جالب و ساده در ارتباط با رباتیک به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های مدارات رادیویی

بازدیدها: 41مجموعه ای شامل 28 پروژه جالب و ساده در ارتباط با مدارات رادیویی به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های کنترل از راه دور

بازدیدها: 43مجموعه ای شامل 10 پروژه جالب و ساده در ارتباط با کنترل از راه دور به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های منابع تغذیه

بازدیدها: 50مجموعه ای شامل 36 پروژه جالب و ساده در ارتباط با منابع تغذیه به زبان انگلیسی