تولید اعداد طبیعی با چهار بیت و نمایش روی 4 تا 7 سگمنت