دانلود مثال دریافت اطلاعات از کاربر با سوئیچ به زبان سی