آدرس فیزیکی در ریزپردازنده

15 مرداد, 1389

مفهوم آدرس فیزیکی در ریزپردازنده 8088-8086

بازدیدها: 16 ریزپردازنده 8086/8088 دارای 20 خط آدرس است (گذرگاه آدرس 20 بیتی است) و لذا می تواند حداکثر تا 2 به توان 20 بایت یا […]