21 بهمن, 1388

متغیرها، آرایه ها، رشته ها و مقدار دهی در زبان C

بازدیدها: 2627 انواع داده ها (متغیر یا همون ثبات ها): Type                            Size (Bits)                    Range   Bit                                1                                   0 , 1 char                             8                                  -128 to 127 […]