7 بهمن, 1390

سنسورهای PIR

بازدیدها: 22یک سنسور وسیله ای است که یک کمیت فیزیکی را به یک کمیت الکتریکی تبدیل می کند.سنسورها را معمولا بر اساس نحوه تبدیل آنها (کمیتی […]