تابع بدون مقدار برگشتی

30 فروردین, 1389

توابع در زبان سی C قسمت 5

بازدیدها: 912 هر برنامه به زبان C مجموعه ای از یک یا چندین تابع است که یکی از آنها تابع اصلی بنام ()main است، مابقی توابع […]