15 مرداد, 1389

ثبات های قطعه در 8086-8088

بازدیدها: 180 ثبات های قطعه مشابه ثبات های آدرس در سایر پردازنده ها هستند که برای آدرس دهی حافظه به کار برده می شوند. همانطوریکه اشاره […]