خازن ها و نحوه محاسبه مقدار آنها

6 مرداد, 1389

خازن ها و نحوه محاسبه مقدار آنها

بازدیدها: 233 خازن تشكیل شده است از دوصفحه هادی كه بوسیله جسم عایقی از یكدیگر جدا شده باشند.كاغذ،میكاوسرامیك از جمله عایق هایی هستند كه در ساخت […]