21 بهمن, 1388

ساختار دستور تصميم گيري if و else (زبان سي C)

Visits: 1214 ساختار if كه نام ديگرش، دستور انتقال كنترل شرطي است، شرطي را تست مي كند و در صورتي كه شرايط آن شرط برقرار باشد […]