1 بهمن, 1388

آموزش ميكرو كنترلر 8051 قسمت سوم (معرفي دستورات)

Visits: 802دستورات JUMP , LOOP , CALL دستور LOOP LOOP به معناي حلقه مي باشد كاربرد آن در 8051 براي تكرار يك رشته دستورات مي باشد […]