19 مرداد, 1390

آنالوگ و دیجیتال، سری و موازی، سنکرون و آسنکرون

Visits: 449شايد بتوان گفت همواره يكي از مهمتري دغدغه هاي بشري داشتن يك راهي آسان و مطمئن براي برقراري ارتباط از يك نقطه به نقطه ديگر […]