15 مرداد, 1389

دی مالتی پلکس خطوط آدرس و داده ها

Visits: 100 دی مالتی پلکس خطوط آدرس و داده ها همانطوریکه در بخش خطوط آدرس و داده ها اشاره شد در ریزپردازنده 8086 شانزده بیت اطلاعات […]