ریزپردازنده 8086-8088

15 مرداد, 1389

سیگنالهای وقفه در ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 79 سیگنالها ی وقفه ریزپردازنده 8086/8088 دارای دو پایه ورودی وقفه است. یکی از پایه های ورودی وقفه؛ همانند سایر ریزپردازنده ها؛ اختصاص به وقفه […]
15 مرداد, 1389

خطوط تغذیه و زمان بندی ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 70 خطوط تغذیه و زمان بندی منظور از خطوط تغذیه و زمان بندی، پایه هایی هستند که برای تغذیه ریزپردازنده و نیز اعمال پالس های […]
15 مرداد, 1389

قطعه بندی حافظه ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 108 قطعه بندی حافظه با توجه به اینکه برای به دست آوردن آدرس 20 بیتی همواره محتویات یک ثبات قطعه با 16 بیت آدرس موثر […]