25 آبان, 1390

نوشتن سر فصلها و پاراگراف در HTML

بازدیدها: 1 از تگهای سر فصل (HEADING) برای تیتر و عنوان مطالب استفاده می شود. به این مثالها توجه کنید: <h1>سرفصل بزرگ</h1> سرفصل بزرگ <h2>سرفصل 2</h2> […]