سنسورهای بدون تماس

7 بهمن, 1390

سنسورهای PIR

Visits: 32یک سنسور وسیله ای است که یک کمیت فیزیکی را به یک کمیت الکتریکی تبدیل می کند.سنسورها را معمولا بر اساس نحوه تبدیل آنها (کمیتی […]