7 بهمن, 1390

سنسورهای القایی-نوری-خازنی و مغناطیسی

بازدیدها: 33سنسور چيست؟ سنسور عضو حس كننده يك سيستم مي باشد كه كميت هاي فيزيكي مانند فشار، حرارت ، رطوبت، دما و… را به كميت هاي […]