15 مرداد, 1389

سیگنال RESET ریزپردازندههای 8086 و 8088

بازدیدها: 47 پایه RESET (خط ورودی) سیگنال RESET سیستم از این پایه به ریزپردازنده اعمال می شود. این سیگنال بایستی در طول چهار پریود پالس ساعت […]