شمارنده با میکرو 8051

21 بهمن, 1388

شمارنده 3رقمي به زبان اسمبلي COUNTER

Visits: 66 اين شمارنده به زبان اسمبلي نوشته شده و از 000 تا 999 را مي شمارد و با رسيدن به عدد 999 تمام ثبات ها […]