29 آذر, 1393

شمارنده دو رقمی با سون سگمنت Atmel Studio

بازدیدها: 1562در این مثال می خواهیم یک شمارنده دو رقمی بالا شمار طراحی کنیم. متغییر counter به عنوان شمارنده در حلقه تکرار به صورت افزایشی مقدار […]