21 بهمن, 1388

گذر از الكترونیك به فتونیك

Visits: 71 الیاف نوری عرضباند وسیعی دارند و قادرند با فناوریهای موجود حدود چند میلیون مكالمه تلفنی را روییك زوج تار نوری حمل كنند؛ از این […]