21 بهمن, 1388

مروری بر فلش ديسک

Visits: 14 برخى از حافظه هاىجانبى داراى اين ويژگى مهم است كه مى توان آنان را براحتى جابجا كرد و از داده هاىذخيره شده روى آنان […]