21 دی, 1390
فیوز بیت های ATmega128

فیوز بیت های ATmega128

Visits: 779فیوز بیتهاي  CKSEL0، CKSEL1 ، CKSEL2 ، CKSEL3:این فیوز بیتها منبع کلاک سیستم را تعیین می کنند. در واقع نوع کلاک سیستم مطابق جدولی که […]
21 دی, 1390
فیوز بیت های Atmega8

فیوز بیت های Atmega8

Visits: 4160 ATmega8 دارای 2 رجیستر 8 بیتی برای تنظیمات فیوز بیت ها است فیوز بیتهای  CKSEL0، CKSEL1 ، CKSEL2 ، CKSEL3:این فیوز بیتها منبع کلاک […]
21 دی, 1390
فيوز بيت هاي ATmega32 و ATmega16

فيوز بيت هاي ATmega32 و ATmega16

Visits: 3360 ATmega16 داراي 2 ريجيستر 8 بيتي براي تنظيمات فيوز بيت ها است