30 آبان, 1390

استفاده از لیست های HTML در صفحه

بازدیدها: 1 دو نمونه از پر استفاده ترین لیستها در HTML لیستهای مرتب و لیستهای نامرتب هستند. در لیستهای مرتب ترتیب بخشهای مختلف لیست مشخص می […]