مقاومت ها و نحوه محاسبه مقدا آنها

6 مرداد, 1389

مقاومت ها و نحوه محاسبه مقدار آنها

Visits: 186 مقاومت ها از اصلی ترین اجزایی هستند كه در وسایل برقی به كار می روند.مقاومت هادی دربرابر عبور جریان الكتریكی را مقاومت الكتریكی گویند.واحد […]