مود می نیمم در ریزپردازنده

15 مرداد, 1389

مود می نیمم در ریزپردازنده 8088-8086

Visits: 18 مود می نیمم یا حداقل، به مودی گفته می شود که در آن مود، ریزپردازنده به تنهایی در سیستم کار می کند و به […]