نواحی رزرو شده حافظه

15 مرداد, 1389

نواحی رزرو شده حافظه 8088-8086

بازدیدها: 3 دو ناحیه مجزای ابتدا و انتهای حافظه ریزپردازنده 8088/8086 توسط کارخانه سازنده به اعمال خاصی اختصاص داده شده است و بایستی با توجه به […]