21 بهمن, 1388

گذر از الكترونیك به فتونیك

بازدیدها: 29 الیاف نوری عرضباند وسیعی دارند و قادرند با فناوریهای موجود حدود چند میلیون مكالمه تلفنی را روییك زوج تار نوری حمل كنند؛ از این […]
21 بهمن, 1388

فیبر نوری

بازدیدها: 18 فیبر نوری ، برای انتقال داده‌ها از طریق تارهای سیلکون، از پالسهای نور بهره می‌گیرد پس از اختراع لیزر در سال ۱۹۶۰ میلادی،اندیشه به […]